1r Congrés Mundial sobre Gaudí

El Congrés presentarà a la comunitat científica una nova història de Gaudí:

Presentació d’estudis inèdits, documents i obres de Gaudí, centrats, encara que no de manera exclusiva, en l’església de la Colònia Güell, el laboratori i el gresol de les noves formes gaudinianes i d’un nou mètode de treball revolucionari.
Propagació d’un Gaudí absolut, els seus valors, les seves solucions i aplicacions pràctiques en el segle XXI, en camps com l’arquitectura, l’enginyeria, el disseny, els negocis, la creativitat, el turisme i l’audiovisual, entre d’altres.
Noves oportunitats: MBA i altres màsters, càtedres universitàries, nous àmbits de recerca.
Cerimònia de reconeixement i homenatge als investigadors internacionals.
D’acord amb la diversitat d’àmbits de les conferències, els destinataris potencials són:

En l’àmbit de la recerca, els estudiosos i investigadors de l’obra, el pensament i l’entorn històric, social, etc., d’Antoni Gaudí i dels camps d’interès de l’artista, des dels afers socials fins a l’esport, la cultura i l’espiritualitat, entre d’altres, que vulguin presentar ponències, comunicar els resultats de la seva recerca o assistir al Congrés per conèixer l’estat de la qüestió dels estudis gaudinians.

En l’àmbit de la creativitat, empreses i organitzacions que treballen amb models, mètodes, processos i sistemes de treball, siguin directes o derivats de Gaudí.